منشور اخلاقي شرکت آتيه سلامت ايرانيان

ما براين باوريم:

مجموعه ما با تذکر شما تعالي مي يابد؛

کار ما بي عيب نيست اما رضايت شما وظيفه ماست؛

ما به فکر سلامت شما هستيم، شما هم به فکر باشيد؛

دستمزد ما رضايت شماست؛

از اينکه خدمت رساني کنيم خسته نمي شويم؛

و بر همين باور با هم پيمان مهر بسته ايم.