تعرفه حق عضويت

الف) ثبت نام انفرادی

حق عضویت سالانه برای سرپرست خانوار مبلغ 1/800/000 ريال (یک میلیون و هشتصد هزار ریال)میباشد.

حق عضویت افراد زیر پوشش شامل (همسر،فرزندان،پدر و مادر) برای هر نفرمبلغ 1/800/000 ريال (یک میلیون وهشتصد ریال) می باشد

 

ب) ثبت نام گروهی

تمامی شرکت ها ، ارگان ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی با عقد قرارداد میتوانند از مزایای تخفیفات این بخش بهره مند شوند،مبنای محاسبه ی حق عضویت با توجه به تعداد افراد گروه خواهد بود.